bedrijfsgroei.biz

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Beste deelnemer aan een van onze programma’s,

Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse rechten en plichten. We hebben ons best gedaan om ze eenvoudig en duidelijk te houden.

Mocht je een probleem tegenkomen dat niet in deze voorwaarden wordt behandeld, neem dan even contact met ons op, dan zoeken we samen naar een goede oplossing.

Artikel 1. Definities

 • Wij: Blunt Corporation, gevestigd in Cheyenne, Wyoming, VS.
 • Jij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan een van onze programma’s of trainingen, of een andere overeenkomst met ons aangaat.
 • Programma: Alle vormen van informatieoverdracht van ons naar jou, zowel online als offline, in groepen of individueel. Daar valt bijvoorbeeld onze innovatiehub De AI•Cockpit onder, maar ook ons UNLIMITED programma en al onze trainingen op Biblio.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen jou en ons.
 • Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website delegeren.com. Mocht zo’n wijziging van invloed zijn op een bestaande overeenkomst, dan stellen we je natuurlijk per email op de hoogte.
 • Stel dat een bepaling in deze voorwaarden ongeldig zou zijn, dan zullen we deze vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde doel dient.

Artikel 3. Aanbod

 • We doen aanbiedingen via onder andere emails, berichten, websites en webinars.
 • Onze aanbiedingen zijn altijd geldig voor de aangegeven tijd.
 • Onze aanbiedingen zijn altijd bedoeld voor bedrijfseigenaren en professioneel leidinggevenden, die voor of vanuit hun werk meedoen met onze trainingen. Onze aanbiedingen zijn niet overdraagbaar en gelden alleen voor de beoogde ontvanger.
 • We mogen een aanmelding weigeren zonder opgaaf van redenen. Dan krijg je natuurlijk wel je reeds betaalde vergoeding van ons terug.

Artikel 4. Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het aanbod en de vastgestelde vergoeding daarvoor betaalt.
 • We verplichten ons om altijd onze best te doen je zo goed mogelijk te helpen, maar we garanderen geen specifieke resultaten.
 • In noodgevallen kunnen we een derde partij de overeenkomst laten uitvoeren.
 • We kunnen de inhoud van onze programma’s altijd wijzigen, vernieuwen of vervangen.
 • We bieden geen ‘geld terug’ garantie, omdat we willen dat jij altijd je eigen beslissingen neemt — en wij daar geen invloed op hebben. Mocht er sprake zijn van een duidelijke wanprestatie, dan kun je ons daar natuurlijk wel voor aansprakelijk stellen, volgens het artikel daarover verderop.

Artikel 5. Programma’s

 • De toegang tot onze programma’s is strikt persoonsgebonden. Het met een of meer anderen delen van je inloggegevens, of onze materialen, is strikt verboden. Mocht je dat toch doen, dan zal je overtreding resulteren in het blokkeren van je deelname aan het programma, zonder enige restitutie of andere vergoeding.
 • Deelname is alleen mogelijk na betaling van de vergoeding.
 • Je hebt toegang tot onze programma’s, conform het aanbod wat we hebben gedaan. Wanneer het aanbod gold voor onbepaalde tijd, dan heb je toegang zolang een programma bestaat en tot ten minstens een jaar na je aanmelding.
 • Voor al onze programma’s is een internetverbinding en de nodige hardware, zoals een computer en een headset, vereist. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door ontbrekende apparatuur of internetverbindingen.
 • Tenzij we je dat expliciet hebben aangeboden, heb je bij deelname aan een van onze programma’s geen recht op persoonlijke coaching of live sessies.
 • We kunnen extra regels instellen en handhaven voor deelname aan online sessies en andere vormen van online communicatie, zoals forums, om professionele communicatie met ons en andere deelnemers te waarborgen. We kunnen ook spam, reclame en andere irrelevante of off-topic bijdragen verwijderen. Als je deze regels, zelfs na een waarschuwing, blijft overtreden, kunnen we je verdere deelname ontzeggen.

Artikel 6. Lidmaatschap

 • Als je een maand- of jaarabonnement hebt afgesloten voor een van onze programma’s, kun je je lidmaatschap steeds opzeggen vóór de eerste maandag van de maand waarin je lidmaatschap anders automatisch vernieuwd wordt. Dat doe je door simpelweg een e-mail te sturen, waarin je aangeeft welk lidmaatschap je wilt opzeggen, naar info@delegeren.com.
 • Na het vervallen van je lidmaatschap heb je geen toegang meer tot de inhoud van dat programma.
 • Wanneer je je na een opzegging later opnieuw inschrijft voor hetzelfde programma, dan gelden de dan actuele tarieven. Je krijgt dan geen toegang meer tot eventuele oudere content, waar je voor je opzegging nog wel toegang toe had.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 • Wij bezitten de rechten op alle door ons gemaakte materialen, waaronder de materialen op onze website en in onze programma’s.
 • Daarnaast hebben we het recht om eventuele opnames van onze sessies, inclusief de bijdragen van jou als deelnemer, met andere mensen te delen en te openbaren.
 • Je mag onze materialen niet delen, openbaar maken, kopiëren, namaken, aan derden verstrekken of gebruiken of laten gebruiken voor het trainen van een AI-systeem.
 • Je mag, waar mogelijk, onze materialen alleen downloaden voor je eigen gebruik. Die downloads mag je dan niet met anderen delen.
 • Wanneer je onze rechten worden geschonden, kunnen we een boete van je vorderen van 25.000 euro per incident en 10.000 euro per week, met een maximum van 500.000 euro.

Artikel 8. Vergoeding en betaling

 • Meteen na je aanmelding sturen we je een digitale factuur met een bepaalde betalingstermijn.
 • Je krijgt toegang tot het programma na ontvangst en verwerking van je betaling.
 • Mocht je betaling uitblijven, dan blokkeren we je toegang tot het programma. Dat heeft geen gevolgen voor je betalingsverplichting. Die vervalt pas nadat je zelf je lidmaatschap hebt opgezegd — zie hierboven.
 • Wanneer je betaling ook na een of twee herinneringen uitblijft, zien we ons genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die daardoor ontstaan zijn voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • We rekenen erop dat we altijd met elkaar communiceren als volwassen mensen. Door deel te nemen aan een van onze programma’s beloof je om eventuele klachten over ons of onze programma’s uit eigen initiatief bij ons te melden, bijvoorbeeld door een email te sturen naar info@delegeren.com. We zullen altijd ons best doen om, samen met jou, tot een goede oplossing te komen. Maar we kunnen dat alleen doen wanneer we van jou horen, dat je een probleem hebt, of een probleem ziet.
 • We zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder bedrijfsstagnatie, verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade.
 • De keus om je bij ons verworven kennis toe te passen is helemaal aan jou. Wij nemen nooit beslissingen voor onze klanten. En we zijn niet aansprakelijk voor jouw beslissingen en eventuele gevolgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen op je computer, zelfs niet als die afkomstig zouden zijn van onze e-mails of bestanden. We raden je aan om zelf een goede virusscanner te installeren.
 • In het geval van overmacht, zoals het niet beschikbaar zijn of uitvallen van een internetverbinding, kunnen we sessies en andere afspraken verplaatsen naar een andere datum en tijd.
 • We garanderen niet dat onze programma’s voor altijd beschikbaar zullen zijn. Wel zullen we ons best doen om eventuele problemen daaromtrent zo snel mogelijk met je op te lossen. Meld je daarvoor gerust via een email aan info@delegeren.com
 • In het geval van een ernstige tekortkoming van onze kant, zijn we alleen aansprakelijk voor de directe schade tot maximaal het factuurbedrag, of het bedrag voor de laatste drie maanden van jouw lidmaatschap.

Artikel 10. Overige

 • We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens, zoals vermeld in de privacy- en cookieverklaring op delegeren.com.
 • Alleen onze voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst. Jouw eigen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden gelden dus niet, tenzij we daar samen expliciet en schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 • Op deze algemene voorwaarden is het recht van de staat Wyoming (VS) van toepassing.
 • Eventuele geschillen leggen we voor aan een mediator, of aan de bevoegde rechtbank in Wyoming (VS).
 • Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-05-28.

Ik ging van 60 uur naar 8 uur per week. En had opeens veel meer tijd voor belangrijke dingen.

Taco Oosterkamp is ont-zet-tend praktisch. En voor iemand die zoveel weet, verrassend sympathiek.

Je kunt meteen aan de slag met Taco’s tips. Herkenbaar, to-the-point en direct tijdbesparend. Ik raad het iedereen aan.